Облік | KEYNAS GROUP

Облік

Потреба у перевірці обліку та звітності незалежним аудитором у сучасних економічних реаліях виникає у багатьох випадках у власників бізнесу та керівників, в інвесторів, кредиторів та фінансової служби.

Зовнішня перевірка кваліфікованими аудиторами дозволяє підвищити довіру до фінансової звітності, об’єктивно оцінити стан фінансово-економічної діяльності організації, ефективність системи внутрішнього контролю, отримати рекомендації щодо покращення роботи.

Допомога аудиторів у підготовці та трансформації звітності, переході на МСФЗ дозволяє ефективно вирішити завдання, що стоять перед бізнесом.

Залучення аудиторів до проведення незалежної інвентаризації активів дозволяє бізнесу скоротити трудовитрати свого персоналу, суттєво прискорити процес проведення та якісної обробки результатів інвентаризації, а також отримати результати аналізу причин відхилень та рекомендації щодо відображення в обліку.

Ми пропонуємо:

Консультування з питань НП(С)БО та МСФЗ:
- окремі питання застосування норм стандартів;
-
підготовка бухгалтерських довідок;
- розробка облікової політики та внутрішніх положень.
Аналіз та оцінка бухгалтерського обліку:
- аналіз та оцінка бухгалтерського обліку (комплексно/ по окремим операціям/групі операцій);
- оцінка фінансово-господарської діяльності (Due Diligence);
- супроводження підготовки фінансової звітності НП(С)БО та МСФЗ.
Супровід переходу на МСФЗ:
- аналіз готовності до переходу на МСФЗ;
- консультування з питань вибору облікових політик;
- розрахунок МСФЗ коригувань та підготовка трансформаційних таблиць;
- підготовка першої фінансової звітності по МСФЗ.